Overzicht
Dit is de privacyverklaring van Madaro ("Madaro-clothing.com", "Madaro", "ons", "wij" en "onze"). Dit document beschrijft hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer u Madaro VOF bezoekt of een aankoop doet bij Madaro VOF.
Overeenkomstig het effect van artikel 13 van de nieuwe Europese verordening 2016/678 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (algemene verordening inzake gegevensbescherming - GDPR). Zoals vereist door de algemene verordening inzake gegevensbescherming van de Europese Unie (GDPR 2016/678, artikel 13), wordt de geïnteresseerde (gebruiker van de website Madaro), alvorens over te gaan tot de verwerking, geïnformeerd dat de via de website verzamelde persoonsgegevens door het bedrijf worden verwerkt via IT- en/of telematicahulpmiddelen, voor de in dit beleid aangegeven doeleinden.
Hiertoe wordt de gebruiker het privacybeleid voorgelegd dat is opgesteld door Madaro, maker en promotor van de activiteiten die beschikbaar zijn op de website Madaro. In geval van twijfel met betrekking tot het privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@Madaro-clothing.com. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is onze prioriteit. Deze privacyverklaring is van toepassing op Madaro en regelt het verzamelen en gebruiken van gegevens. In het kader van dit privacybeleid, tenzij anders vermeld, zijn alle verwijzingen naar Madaro van toepassing.


 1. Introductie
  Deze mededeling is om u te informeren over het beleid van Madaro met betrekking tot alle informatie die wij registreren over de gebruiker. Het beschrijft de voorwaarden waaronder we alle informatie die we verzamelen of die ons wordt verstrekt, kunnen verwerken. Het heeft betrekking op informatie die de gebruiker kan identificeren ("persoonlijke informatie") of niet-identificeerbare informatie. In de context van de wet en deze mededeling betekent "verwerken" het verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of anderszins handelen naar aanleiding van informatie.
  1.1 Wij betreuren het dat als u niet tevreden bent over een of meer punten hieronder, uw enige verhaal is om onze website onmiddellijk te verlaten.
  1.2 Madaro neemt de bescherming van uw privacy en vertrouwelijkheid serieus. Wij begrijpen dat alle bezoekers van onze website het recht hebben om te weten dat hun persoonlijke gegevens niet onbedoeld door hen gebruikt zullen worden voor enig doel en niet per ongeluk in handen van een derde partij zullen vallen.
  1.3 Madaro verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van alle informatie die de gebruiker aan ons verstrekt te bewaren en hoopt hierop te reageren.
  1.4 De wet verplicht ons om u te informeren over uw rechten en onze verplichtingen jegens u met betrekking tot de verwerking en controle van uw persoonlijke gegevens.
  1.5 Behalve zoals hieronder uiteengezet, delen, verkopen of onthullen wij geen informatie die via onze website is verzameld, aan een derde partij.

 2. Algemene Informatie
  2.1 Door gebruik te maken van onze website, zich te abonneren op de nieuwsbrief, een klacht in te dienen, zich terug te trekken uit het contract of gewoon contact met ons op te nemen. U verstrekt ons uw persoonlijke gegevens en wij garanderen dat uw gegevens vertrouwelijk en veilig blijven en niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking zullen worden gesteld.
  2.2 Wij vertrouwen de verwerking van persoonsgegevens alleen toe aan geverifieerde en vertrouwde entiteiten die diensten verlenen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
  2.3 Wij maken gebruik van een Google Analytics tool die informatie verzamelt over uw website bezoeken, zoals de subpagina's die zijn bekeken, de tijd die u op de website doorbrengt en de overgangen tussen de afzonderlijke subpagina's. Hiervoor worden cookies gebruikt voor de Google Analytics-dienst. In het kader van het beheer van de cookie-instellingen hebt u de mogelijkheid om te beslissen of wij al dan niet gebruik kunnen maken van marketingfuncties in het kader van de Google Analytics-dienst.
  2.4 Wij gebruiken onze eigen cookies voor het goed functioneren van de website.

 3. Rechtsgrondslag en doel van de verwerking
  De persoonlijke gegevens die door de gebruiker worden verstrekt tijdens het surfen op de website Madaro worden door de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens verwerkt in overeenstemming met de geldende regels voor de bescherming van persoonlijke gegevens. De wettelijke basis van de verwerking wordt geïdentificeerd in de levering van haar diensten door de organisatie, het beheer en de facilitering van de website, alsmede in de totstandkoming, uitvoering en eventuele beëindiging van de tussen partijen gesloten online verkoopovereenkomst, en in de verplichtingen van dezelfde overeenkomst die er direct en/of indirect uit voortvloeien. De verwerking van uw persoonsgegevens door Madaro is gericht op de volgende doeleinden:
  3.1 Abonnement op de Madaro nieuwsbrief
  In het geval dat u besluit om u aan te melden voor onze nieuwsbrief, pas na uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor het verzenden van commerciële of promotionele communicatie, relatieve updates. Om u af te melden voor de nieuwsbrief klikt u op de afmeldingslink onderaan de e-mails of door te schrijven naar info@Madaro-clothing.com.
  3.2 Online activiteiten
  De door u verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de opstelling, het beheer, de uitvoering en/of het afsluiten van het online-contract.

 4. Hoe we jouw persoonlijke data gebruiken
  4.1 Wij kunnen gegevens over uw gebruik van onze website en diensten ("gebruiksgegevens") verwerken. De gebruiksgegevens kunnen bestaan uit (uw IP-adres, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van uw bezoek, paginaweergaven, website-navigatiepaden, evenals informatie over timing, frequentie en patroon van uw gebruik van de service) De bron van de gebruiksgegevens is ons analytisch volgsysteem. Deze gebruiksgegevens kunnen worden verwerkt om het gebruik van de website en diensten te analyseren. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk het bewaken en verbeteren van onze website en diensten.
  4.2 Wij kunnen informatie verwerken die is opgenomen in elk verzoek om informatie dat u bij ons indient met betrekking tot goederen en/of diensten ("verzoekgegevens"). De informatie kan worden verwerkt met het oog op het aanbieden, op de markt brengen en verkopen van relevante levensmiddelen en/of diensten. De wettelijke basis voor deze verwerking is de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons en/of het nemen van maatregelen, op uw verzoek, om een dergelijke overeenkomst aan te gaan.
  4.3 Wij kunnen uw persoonsgegevens die in dit beleid worden geïdentificeerd, verwerken wanneer dat nodig is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen, hetzij in gerechtelijke procedures of in een administratieve of buitengerechtelijke procedure. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de bescherming en uitoefening van onze wettelijke rechten, uw wettelijke rechten en de wettelijke rechten van anderen.
  4.4 Wij kunnen uw persoonsgegevens die in deze polis worden geïdentificeerd, verwerken wanneer dat nodig is voor het verkrijgen of behouden van verzekeringsdekking, het beheren van risico's of het inwinnen van professioneel advies. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de goede bescherming van ons bedrijf tegen risico's. De wettelijke basis voor deze verwerking is onze legitieme belangen, namelijk de goede bescherming van ons bedrijf tegen risico's.
  4.5 Naast de specifieke doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken, kunnen wij uw persoonsgegevens, zoals beschreven in dit artikel, ook verwerken. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, of om uw vitale belangen of de vitale belangen van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
  4.6 Verstrek geen persoonlijke gegevens van andere personen aan ons, tenzij wij u hierom verzoeken.
  4.7 Wij gebruiken Hotjar om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om deze service en ervaring te optimaliseren. Hotjar is een technologische dienst die ons helpt om een beter inzicht te krijgen in de ervaring van onze gebruikers (bijv. hoeveel tijd ze op welke pagina's doorbrengen, welke links ze kiezen om te klikken, wat gebruikers wel en niet leuk vinden, etc.) en dit stelt ons in staat om onze service op te bouwen en te onderhouden met feedback van gebruikers. Hotjar gebruikt cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten (in het bijzonder het IP-adres van het apparaat (alleen vastgelegd en opgeslagen in geanonimiseerde vorm), de grootte van het scherm van het apparaat, het apparaattype (unieke apparaat-ID's), browserinformatie, geografische locatie (alleen voor het land) en de taal van onze website). Hotjar slaat deze informatie op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. Noch Hotjar noch wij zullen deze informatie ooit gebruiken om individuele gebruikers te identificeren of om deze informatie te matchen met andere gegevens over een individuele gebruiker. Voor meer informatie kunt u het privacybeleid van Hotjar raadplegen door op deze link te klikken. U kunt zich afmelden voor het aanmaken van een gebruikersprofiel, het opslaan van gegevens over uw gebruik van onze site door Hotjar en het gebruik van tracking cookies op andere websites door deze afmeldingslink te volgen.

 5. Wat voor soort informatie verzamelen we?
  We gebruiken uw informatie op verschillende manieren - wat we doen is afhankelijk van de informatie. Wij verzamelen de volgende persoonlijke informatie van u. Contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Verder kunnen wij informatie verzamelen over uw IP-adres.

 6. Informatie welke gerelateerd is aan jouw betaalmethode
  Madaro bewaart geen informatie over uw debet-, creditcard- of andere betaalmiddelen die eerst aan ons is verstrekt. Madaro bewaart de betalingsinformatie [op uw verzoek] om herhalingsaankopen van goederen en diensten de volgende keer dat u onze website bezoekt gemakkelijker te maken. Daarnaast kunnen we de informatie opslaan om ons te helpen frauduleuze transacties te voorkomen.

 7. Email beleid
  Wij verbinden ons ertoe uw e-mailadres vertrouwelijk te houden. Wij verkopen, verhuren of leasen onze abonnementenlijsten niet aan derden en wij zullen uw persoonlijke informatie op geen enkel moment aan een derde persoon, overheidsinstelling of bedrijf verstrekken, tenzij wij daartoe door de wet verplicht worden. Wij zullen uw e-mailadres uitsluitend gebruiken om u tijdig informatie te verstrekken over. Wij zullen de informatie die u via e-mail verstuurt, onderhouden in overeenstemming met de toepasselijke federale wetgeving.

 8. Deelt Madaro uw informatie met anderen?
  Madaro verkoopt of verhuurt de persoonlijke gegevens van onze klanten niet aan een andere entiteit. Wij kunnen uw gegevens delen met gelieerde bedrijven, waaronder andere bedrijven binnen Madaro, joint ventures, franchisenemers en licentiehouders. Madaro kan van tijd tot tijd contact met u opnemen namens externe zakenpartners over een bepaald aanbod dat voor u van belang kan zijn. In die gevallen wordt uw unieke persoonlijke identificeerbare informatie (e-mail, naam, adres, adres, telefoonnummer) doorgegeven aan de derde partij. Madaro mag gegevens delen met vertrouwde partners om u te helpen bij het uitvoeren van statistische analyses, het versturen van uw e-mail of post; margin-bottom: 10px; klantenondersteuning bieden of leveringen regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, behalve om deze diensten aan Madaro te leveren, en zij zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te waarborgen.
  Madaro zal uw persoonlijke informatie zonder voorafgaande kennisgeving alleen openbaar maken indien dit wettelijk vereist is of te goeder trouw dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om: te voldoen aan de wetsbepalingen of juridische procedures die aan Madaro of de website worden betekend, de rechten of eigendommen van Madaro te beschermen en te verdedigen, te handelen onder dwingende omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Madaro of het publiek te beschermen.

 9. Gegevens in het kader van de naleving van het BBPR van de EU
  Bij Madaro respecteren en waarderen wij het recht op privacy. Wij zijn ook consumenten en weten dat het onze verantwoordelijkheid is om een bedrijf op te bouwen dat de privacy van de consument beschermt. Onze diensten zijn ontworpen om de privacy en persoonlijke gegevens van consumenten te beschermen. Madaro wordt beschouwd als een "gegevensverwerker" onder de richtlijnen van het GDPR. Onze klanten worden in de eerste plaats beschouwd als "voor de verwerking verantwoordelijken", en zijn verantwoordelijk voor het voldoen aan aanvullende privacy- of instemmingsvereisten voor hun individuele gebruik.

 10. Is het verplicht om persoonlijke gegevens te verstrekken?
  Wanneer u een account aanmaakt op de website of gebruik maakt van onze diensten van Madaro, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden, er wordt een contract tussen u en ons gesloten. Om onze verplichtingen uit hoofde van dat contract na te komen, moeten wij de verstrekte informatie verwerken. Sommige van deze informatie kan persoonlijke informatie zijn. We kunnen deze gebruiken om: uw identiteit te verifiëren voor veiligheidsdoeleinden, onze diensten te verlenen, suggesties/adviezen te geven over onze diensten. Madaro verwerkt deze informatie op basis van het feit dat er een overeenkomst tussen ons bestaat, of dat u ons gevraagd heeft de informatie te gebruiken voordat wij een wettelijk contract aangaan.
  Daarnaast kunnen we deze informatie op een algemene manier samenvoegen en gebruiken voor het verstrekken van klasse-informatie, bijvoorbeeld om onze prestaties met betrekking tot een bepaalde dienst die we leveren te controleren. Als we het voor dit doel gebruiken, bent u als individu niet persoonlijk identificeerbaar. Madaro zal deze informatie blijven verwerken tot het contract tussen ons eindigt of wordt beëindigd door een van beide partijen onder de voorwaarden van het contract.
  Wanneer u onze producten in onze fysieke winkels koopt, hoeft u geen persoonlijke gegevens te verstrekken. Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest om een digitale kassabon te ontvangen, het verplicht is dat u uw e-mailadres opgeeft, anders kunnen wij u de digitale kassabon niet opsturen.

 11. Persoonlijke indetificatore van uw surfactiviteit
  Informatie over uw computer hardware en software kan automatisch worden verzameld door Madaro. Deze informatie kan uw IP-adres, browsertype, domeinnamen, toegangstijden en verwijzende website-adressen omvatten. Deze informatie wordt gebruikt voor de werking van de dienst, om de kwaliteit van de dienst te behouden en om algemene statistieken te verstrekken over het gebruik van de Madaro website.
  Verzoeken van uw webbrowser aan onze servers voor webpagina's en andere toestemming op onze website worden geregistreerd. Madaro registreert informatie zoals uw geografische locatie, uw internetprovider en uw IP-adres. We registreren ook informatie over de software die u gebruikt om op onze website te surfen, zoals het type computer of apparaat en de schermresolutie. Madaro gebruikt deze informatie in zijn totaliteit om de populariteit van de webpagina's op onze website te beoordelen en om te beoordelen hoe wij de inhoud aan u leveren. In combinatie met andere informatie, zodat we op de hoogte zijn van uw gegevens van eerdere bezoeken. De gegevens kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zelfs als u niet bent ingelogd op onze website.

 12. Informatie die wij met uw toestemming verwerken
  Door bepaalde handelingen wanneer er anders geen contractuele relatie tussen ons bestaat, zoals wanneer u op onze website surft of ons vraagt om u meer informatie over ons bedrijf, inclusief onze diensten, te verstrekken, geeft u ons toestemming om informatie te verwerken die persoonlijke informatie kan zijn.
  12.1 Wij streven ernaar om, waar mogelijk, uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen om deze informatie te verwerken, bijvoorbeeld door u te vragen in te stemmen met het gebruik van onze cookies.
  12.2 Soms kunt u impliciet uw toestemming geven, bijvoorbeeld wanneer u ons een bericht per e-mail stuurt waarop u redelijkerwijs van ons een antwoord kunt verwachten.
  12.3 Behalve wanneer u hebt ingestemd met ons gebruik van uw gegevens voor een specifiek doel, gebruiken wij uw gegevens niet op een manier die u persoonlijk identificeert. Madaro kan deze informatie op een algemene manier samenvoegen en gebruiken om informatie van klasse te verstrekken, bijvoorbeeld om de prestaties van een bepaalde pagina op onze website te controleren.
  12.4 Als u ons hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, kunnen wij van tijd tot tijd uw naam en contactgegevens doorgeven aan geselecteerde medewerkers die naar onze mening diensten of producten kunnen leveren die u nuttig zou vinden.
  Madaro blijft uw gegevens op deze basis verwerken totdat u uw toestemming intrekt of redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw toestemming niet langer bestaat. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons te instrueren op info@Madaro-clothing.com. Als u dat doet, kunt u onze website of onze diensten mogelijk niet verder gebruiken.

 13. Informatie die wij verwerken ten behoove van legitieme belangen
  Madaro kan informatie verwerken op basis van een legitiem belang, zowel voor u als voor ons, om dit te doen. Wanneer wij uw informatie op deze basis verwerken, nemen wij dit zorgvuldig in overweging:
  13.1 Of hetzelfde doel op een andere manier bereikt kan worden
  13.2 Of verwerking (of niet verwerking) u schade kan berokkenen
  13.3 Of u van ons verwacht dat wij uw gegevens verwerken en of u dat in de ronde redelijk zou vinden.
  Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw gegevens op deze basis verwerken voor het doel van de verwerking van uw gegevens:
  13.4 Registratie voor een goede en noodzakelijke bedrijfsadministratie
  13.5 Reageren op ongevraagde communicatie van u waarop u volgens ons een reactie zou verwachten
  13.6 Bescherming en handhaving van de wettelijke rechten van een partij
  13.7 Verzekeren of verkrijgen van professioneel advies dat nodig is om het organisatorische of zakelijke risico te beheren
  13.8 Bescherming van uw belangen waar wij van mening zijn dat wij de plicht hebben om dit te doen

 14. Hoe delen we de informatie?
  We kunnen uw informatie, inclusief persoonlijke informatie, als volgt delen:
  14.1 Dienstverleners
  We kunnen de informatie die we verzamelen vrijgeven aan externe leveranciers, dienstverleners, aannemers of agenten die namens ons functies uitvoeren.
  14.2 Zakelijke overdrachten
  Als we worden overgenomen door of gefuseerd met een andere organisatie, als vrijwel al onze activa worden overgedragen aan een andere organisatie, of als onderdeel van een faillissementsprocedure. Wij kunnen de informatie die wij hebben verzameld, overdragen aan de andere organisatie.
  14.3 In reactie op een juridische procedure
  We kunnen ook informatie openbaar maken die we verzamelen om te voldoen aan de wet, een gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of andere juridische procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding.
  14.4 Om ons en anderen te beschermen
  We kunnen de informatie die we verzamelen ook openbaar maken wanneer we het nodig achten om illegale activiteiten, verdenkingen van fraude, situaties die een potentiële bedreiging vormen voor de veiligheid van een persoon, schendingen van onze Algemene Voorwaarden of dit beleid, of als bewijs in een rechtszaak waarbij Madaro betrokken is, te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen.

 15. Cookiebeleid onder de GDPR compliance
  De Madaro website maakt gebruik van cookies. Ze worden geplaatst door software die op onze servers werkt en door software die wordt beheerd door derden waarvan wij de diensten gebruiken. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, vragen wij u of u wilt dat wij cookies gebruiken. Als u ervoor kiest om ze niet te accepteren, zullen wij ze niet gebruiken voor uw bezoek, behalve om te registreren dat u niet hebt ingestemd met het gebruik ervan voor enig doel. Als u ervoor kiest om geen cookies te gebruiken of als u het gebruik ervan verhindert via uw browserinstellingen, kunt u niet alle functies van onze website gebruiken.

 16. Waarom gebruiken wij cookies op onze website?
  Cookies zijn stukjes informatie die de website overbrengt naar de harde schijf van de computer van een individu om gegevens bij te houden. Cookies maken de navigatie gemakkelijker, zoals het opslaan van uw wachtwoorden en voorkeuren. Deze cookies worden alleen door onze website beperkt en worden door geen enkele andere partij gebruikt. Madaro gebruikt cookies op de volgende manieren: om bij te houden hoe u onze website gebruikt, om bij te houden of u specifieke berichten hebt gezien, of u bepaalde berichten heeft gezien, of wij deze op onze website weergeven en om u aangemeld te houden (als u een account heeft).
  De informatie die we van deze cookies hebben ontvangen wordt gebruikt om dat te doen:
  16.1 Ons helpen u en de account die u bij ons heeft te identificeren
  16.2 u te informeren over diensten en/of evenementen die naar onze mening interessant voor u kunnen zijn, indien u ermee heeft ingestemd dat er voor dergelijke doeleinden contact met u wordt opgenomen.
  16.3 Ons in staat stellen onze website en diensten te evalueren, verbeteren en ontwikkelen
  16.4 U te informeren over wijzigingen aan onze website en diensten
  16,5 Pas uw ervaring aan uw eigen wensen aan
  16.6 Problemen oplossen en geschillen oplossen
  16.7 Fouten, fraude en andere verwerpelijke activiteiten ontdekken en ons verdedigen tegen fouten, fraude en andere laakbare activiteiten

 17. Reclame van derden op onze website
  Derden kunnen adverteren op onze website. Daarbij kunnen zij gebruik maken van technologie die automatisch informatie over u verzamelt wanneer hun advertentie op onze website wordt weergegeven. Zij kunnen ook andere technologie zoals cookies of JavaScript gebruiken om de inhoud te personaliseren en de prestaties van hun advertenties te meten. Madaro heeft geen controle over deze technologieën of de gegevens die deze partijen verkrijgen. Dit privacybeleid heeft dan ook geen betrekking op de informatiepraktijken van deze derden.

 18. Analyse van derden
  Wij gebruiken geautomatiseerde apparaten en toepassingen, zoals Google Analytics, om het gebruik van onze website te evalueren. We kunnen ook andere analytische middelen gebruiken om onze prestaties te analyseren. We gebruiken deze tools om ons te helpen onze diensten, prestaties en gebruikerservaringen te verbeteren. Deze entiteiten kunnen gebruik maken van traceringstechnologieën om hun diensten uit te voeren.

 19. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
  enzij anders vermeld in dit privacybeleid, bewaart Madaro uw persoonlijke gegevens slechts zolang als door ons wordt vereist: om u de diensten te leveren waarom u hebt verzocht, om te voldoen aan andere wetten, waaronder de periode die door onze belastingautoriteiten wordt geëist, om een claim of verweer voor de rechtbank te ondersteunen.

 20. Beveiliging van uw persoonlijke gegevens
  E-mail wordt niet erkend als een veilig communicatiemiddel. Daarom verzoeken wij u ons geen privé-informatie per e-mail te sturen. Dit is echter wel toegestaan, maar op eigen risico. Een deel van de informatie die u op onze website invoert, kan veilig worden verzonden via een beveiligd medium dat bekend staat als Secure Sockets Layer of SSL. Madaro kan gebruik maken van softwareprogramma's om samenvattende statistieken te maken, die worden gebruikt voor doeleinden zoals het beoordelen van het aantal bezoekers van de verschillende delen van onze website, welke informatie het meest en minst interessant is, het bepalen van technische ontwerpspecificaties en het identificeren van systeemprestaties of probleemgebieden. Voor de veiligheid van de website en om ervoor te zorgen dat deze dienst beschikbaar blijft voor alle gebruikers. Wij gebruiken softwareprogramma's om het netwerkverkeer te controleren om ongeautoriseerde pogingen om informatie te uploaden of te wijzigen te identificeren, die anders schade kunnen veroorzaken. Wij beveiligen uw persoonlijke informatie tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking.

 21. Naleving van de wet
  Ons privacybeleid is opgesteld om te voldoen aan de Nederlandse wet van Amsterdam en aan elk land waarin wij zaken willen doen, waaronder de Europese Unie regio's die onder de GDPR-norm vallen. Als u van mening bent dat het niet voldoet aan het recht van uw rechtsgebied, dan horen wij dat graag van u. Uiteindelijk is het echter uw keuze of u onze website wilt gebruiken.

 22. Verwijdering van uw informatie
  Als u wilt dat wij persoonlijk identificeerbare informatie van onze website verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via info@Madaro-clothing.com. Houd er rekening mee dat dit de service die wij u kunnen bieden, kan beperken.

 23. Wijzigingen
  Madaro behoudt zich het recht voor om af en toe wijzigingen aan te brengen in ons privacybeleid of onze praktijken. We zullen het bijgewerkte beleid op onze website plaatsen, en daarom raden we u aan om deze pagina van tijd tot tijd te bekijken.